ใบรับรองคะแนนสามารถตรวจสอบได้
เมื่อผ่านการสอบ

จะได้รับใบรับรองคะแนนในแต่ละวิชา ซึ่งแต่ละใบมีอายุ 2 ปี

ใบรับรองคะแนนมีอายุ
6 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี