FAQ

ค่าสมัครสอบ ปกติวิชาละ 200 บาท พิเศษสำหรับการสอบในปี 2564 วิชาละ 100 บาท

เปิดรับ 100 ที่นั่งต่อ 1 รอบ

เปิดให้เลือกสอบทั้งหมด 4 รายวิชา

  1. คณิตศาสตร์
  2. ฟิสิกส์
  3. เคมี
  4. ชีววิทยา

ในห้องสอบจะใช้เครื่องคิดเลขได้เฉพาะการสอบวิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี เท่านั้น

สามารถสอบในรายวิชาเดิมได้ แต่จะขึ้นอยู่กับรอบการสอบที่คณะกำหนด

เมื่อผ่านการสอบ นักเรียนจะได้รับใบรับรองคะแนน ซึ่งมีอายุ 2 ปี

  • ใช้ยื่นประกอบการสมัคร TCAS เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
  • ใช้ประเมินความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของตนเอง